فایل ورد تبيين ارتباط هوش سازماني و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان يک شرکت صنعتي)

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين ارتباط هوش سازماني و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان يک شرکت صنعتي) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين ارتباط هوش سازماني و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان يک شرکت صنعتي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين ارتباط هوش سازماني و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان يک شرکت صنعتي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين ارتباط هوش سازماني و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان يک شرکت صنعتي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)

تعداد صفحات :26

علی رغم شناسایی دانش به عنوان منبع مهم مزیت رقابتی، مطالعات کمی پیرامون این که چگونه سازمان ها در واکنش برابر تغییرات محیطی، دانش را به طور پویا خلق می کنند وجود دارد. با توجه به این که سازمان ها در قرن بیست و یکم بر توانایی های ذهنی خود برای به کارگیری استعدادها و خلق دانش متمرکز شده اند، هدف این مطالعه بررسی ارتباط هوش سازمانی با خلق دانش است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان یک سازمان صنعتی به تعداد 800 نفر و نمونه آماری 140 نفر است که به روش تصادفی انتخاب گردیدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و خلق دانش چوی و لی، به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون تک متغیره و چند متغیره (گام به گام)، آزمون t برای نمونه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته های به دست آمده از آزمون فرضیات، حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین هوش سازمانی و مولفه های آن (بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، هم سویی و تجانس، روحیه، به کارگیری دانش و فشار عملکردی) با خلق دانش بود (p<0.05). علاوه بر این در ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی با هوش سازمانی بین سابقه خدمت و تحصیلات با هوش سازمانی افراد ارتباط معناداری دیده شد.
كلید واژه: هوش سازمانی، دانش، خلق دانش

توضیحات بیشتر