فایل ورد تحليل روابط بين عوامل موثر بر مولفه هاي رقابت پذيري با استفاده از تکنيک همبستگي کانوني (مورد مطالعه: واحدهاي ستادي شرکت هاي بيمه شهر تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل روابط بين عوامل موثر بر مولفه هاي رقابت پذيري با استفاده از تکنيک همبستگي کانوني (مورد مطالعه: واحدهاي ستادي شرکت هاي بيمه شهر تهران) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل روابط بين عوامل موثر بر مولفه هاي رقابت پذيري با استفاده از تکنيک همبستگي کانوني (مورد مطالعه: واحدهاي ستادي شرکت هاي بيمه شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل روابط بين عوامل موثر بر مولفه هاي رقابت پذيري با استفاده از تکنيک همبستگي کانوني (مورد مطالعه: واحدهاي ستادي شرکت هاي بيمه شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل روابط بين عوامل موثر بر مولفه هاي رقابت پذيري با استفاده از تکنيک همبستگي کانوني (مورد مطالعه: واحدهاي ستادي شرکت هاي بيمه شهر تهران) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی کانونی موجود بین عوامل موثر، یعنی متغیر های X شامل عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی بر مولفه های رقابت پذیری، یعنی متغیر های Y شامل عملکرد بنگاه در قبال بازار، در قبال مشتریان و عملکرد درونی بنگاه در شهر تهران جهت تعیین هم تغییری بین دو مجموعه متغیر انجام گرفته است تا اولا به طور همزمان الگوهای مناسب روابط بین مجموعه متغیرهای کانونی عوامل موثر بر مولفه های رقابت پذیری تعیین شود؛ ثانیا امکان استفاده از ضریب همبستگی کانونی برای ارائه روش پیش بینی تغییر وضعیت رقابت پذیری فراهم گردد. به این منظور با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح شرکت های بیمه شهر تهران به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده روی 138 نفر از خبرگان بیمه، اطلاعات لازم گردآوری شد و پس از انجام اندازه گیری های مربوطه، نتایج با نرم افزارهای 8.5 Lisrel، Statistica8 و SAS 9.1 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی کانونی (CCA) نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین مجموعه متغیرهای کانونی عوامل موثر بر رقابت پذیری و مولفه های رقابت پذیری وجود دارد و زمانی که به ترتیب عوامل ایجاد ارزش ادراکی، عوامل درون سازمانی و عوامل محیطی افزایش می یابند، میزان عملکرد بنگاه در نزد مشتریان، عملکرد بنگاه در بازار و عملکرد درونی بنگاه افزایش می یابد. همچنین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و عملکرد بنگاه در نزد مشتریان در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی، بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی داشته اند.
كلید واژه: رقابت پذیری، ضریب همبستگی کانونی، متغیرهای کانونی، بیمه، تهران

توضیحات بیشتر