فایل ورد بررسي همبستگي کيفيت مراقبت با رضايت مددجويان تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي همبستگي کيفيت مراقبت با رضايت مددجويان تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي همبستگي کيفيت مراقبت با رضايت مددجويان تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي همبستگي کيفيت مراقبت با رضايت مددجويان تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي همبستگي کيفيت مراقبت با رضايت مددجويان تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: کیفیت فرآیندهای مراقبتی بعدی از کیفیت خدمات و رضایت مددجو یکی از پیامدهای کیفیت است. اما گاه رضایت به معنی کیفیت مراقبت تفسیر می شود. در این راستا مطالعه ای با هدف فایل ورد بررسي همبستگي کيفيت مراقبت با رضايت مددجويان تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 200 مددجوی مراجعه کننده به 11 مرکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که به طور چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام گرفت. جهت ارزیابی کیفیت ارایه مراقبت ها، از چک لیست مشاهده ای و جهت سنجش رضایت مددجویان از پرسش نامه رضایت سنجی که بر اساس طیف لیکرت و در دو بخش ساختار و مراقبت های تنظیم خانواده تهیه شده بود استفاده گردید. اعتبار پرسش نامه ها از طریق بررسی اعتبار محتوا و صوری و پایایی ابزار با تعیین ضریب آلفا کرونباخ 0.94 و ضریب همبستگی نمره دو مشاهده گر 0.91 تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار اس پی اس اس 16 انجام گرفت.یافته ها: کیفیت مراقبت ها با 100±56.73 (میانگینSD±) درصد نمره تطابق با استاندارد، متوسط ارزیابی گردید. حیطه آموزش، کمترین (16.14±35.43) و حیطه گرفتن شرح حال، بیشترین درصد نمره تطابق (28.46±77.83) را بدست آوردند. رضایت مددجویان از مراقبت ها 13.89±83.75 بالا ارزیابی گردید. در این مطالعه بین رضایت مددجویان و کیفیت فرآیندهای مراقبتی همبستگی بدست نیامد.نتیجه گیری: در این مطالعه کیفیت خدمات متوسط و رضایت مددجویان بالا بود و بین رضایت مددجویان و کیفیت فرآیندهای مراقبتی همبستگی بدست نیامد و نشان داده شد که رضایت زیاد مددجو می تواند به معنی کیفیت بالای فرایند مراقبتی نباشد و عوامل دیگری غیر از کیفیت فرآیندهای مراقبتی هم بر رضایت مددجو موثر هستند. بنابر این، هر بعد باید ارزیابی و بر اساس چالش های موجود در هر بعد برنامه های مداخلاتی لازم طراحی و اجرا گردند.
كلید واژه: کیفیت مراقبت، تنظیم خانواده، رضایت

توضیحات بیشتر