فایل ورد بررسي ميزان رضايت مادران بستري در بخش زايمان از عملکرد کادر درمان بيمارستان هاي منتخب زاهدان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان رضايت مادران بستري در بخش زايمان از عملکرد کادر درمان بيمارستان هاي منتخب زاهدان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان رضايت مادران بستري در بخش زايمان از عملکرد کادر درمان بيمارستان هاي منتخب زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان رضايت مادران بستري در بخش زايمان از عملکرد کادر درمان بيمارستان هاي منتخب زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان رضايت مادران بستري در بخش زايمان از عملکرد کادر درمان بيمارستان هاي منتخب زاهدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :5

زمینه و هدف: هدف اصلی گروه ارایه دهندگان خدمت، جلب رضایت بیماران است. ارزیابی میزان رضایت مادر زایمان کرده به عنوان مشتری دریافت کننده خدمات بهداشتی درمانی یکی از شاخص های بررسی کیفیت این خدمات است. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایتمندی مادران بستری در بخش زایمان از عملکرد کادر درمان در بیمارستان های منتخب شهر زاهدان در سال 1386 می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد و 72 خانم بستری در بخش زایمان بیمارستان های تامین اجتماعی و علی ابن ابیطالب شهر زاهدان به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسش نامه هایی مشتمل بر 4 قسمت (اطلاعات دموگرافیگ، سطح رضایت از پزشک، پرستار و سایر کارکنان) تکمیل گردید. جهت اعتبار پرسش نامه ها ازاعتبار محتوا و جهت پایایی آن ها از آلفا کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از اس پی اس اس نسخه 15 استفاده شد.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن واحدها پژوهش 5.49±23.65 سال است. میانگین رضایت عوامل مربوط به پزشک 68.32 درصد، عوامل مربوط به پرستار 60.81 و سایر کارکنان 68.40 بود. بیشترین میانگین درصد رضایت در رابطه با دانش و مهارت پزشک و پرستار و کمترین آن مربوط به نحوه رفتار پزشک و پاسخگویی پرستار بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد علیرغم رضایت در حد خوب مادران از مهارت کادر درمان که البته به علت اطلاعات ناچیز مادران در مورد خدمات تخصصی ارایه شده به آن ها قابل قضاوت نمی باشد، ولی توجه به نحوی رفتار با بیمار و جوابگویی به آنان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
كلید واژه: رضایت مادران، مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های پرستاری، عملکرد کارکنان

توضیحات بیشتر