فایل ورد مقايسه خودپنداره نوجوانان عادي و بزهکار پسر سنين 12 تا 14 سال شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه خودپنداره نوجوانان عادي و بزهکار پسر سنين 12 تا 14 سال شهر تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه خودپنداره نوجوانان عادي و بزهکار پسر سنين 12 تا 14 سال شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه خودپنداره نوجوانان عادي و بزهکار پسر سنين 12 تا 14 سال شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه خودپنداره نوجوانان عادي و بزهکار پسر سنين 12 تا 14 سال شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم بنیادین در تکامل شخصیت و روان هر فرد، که در دوره نوجوانی اهمیت پیدا می کند، مفهوم خود است، لذا بررسی خود پنداره از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه مقایسه خود پنداره نوجوانان عادی و بزهکار پسر 12 تا 14 سال شهر تهران در سال 1387 بوده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی مقایسه ای است. بدین منظور، بر اساس معیارهای مورد نظر، 200 نوجوان پسر، که از گروه بزهکار 50 نمونه به صورت تمام شمار و در دسترس و از گروه مرجع (نوجوانان عادی) 150 نمونه به روش مبتنی بر هدف، انتخاب شد. محیط پژوهش شامل مدارس دولتی از مناطق منتخب شهر تهران و کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل دو بخش، اطلاعات جمعیت شناسی و سوالات مربوط به سنجش خودپنداره بود، که این بخش برگرفته از پرسشنامه Piers- Harris (Harris-Herzberg, Piers-2008) بود. با اینکه پرسشنامه خود پنداره Piers-Harris یک ابزار معتبر و پایا جهت سنجش خود پنداره در کودکان و نوجوانان است، در این مطالعه نیز اعتبار آن اندازهگیری شد. به همین منظور از روش شاخص اعتبار محتوا استفاده شد، که نتیجه آن 90.12 درصد به دست آمد.جهت تعیین پایایی ابزار در این پژوهش از روش همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده شد. همسانی درونی با محاسبه آلفای کرونباخ a=0.92حاصل گردید. هم چنین ضریب همبستگی پیرسون در روش آزمون مجدد به فاصله 10 روز برای این ابزار r=0.89 بدست آمد.پرسشنامه ها از طریق مصاحبه با نوجوانان جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پس اس اس 15 انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی نوجوان عادی 12.89 سال با انحراف معیار 0.28±، میانگین سنی نوجوان بزهکاری 13.12 سال با انحراف معیار 0.87± بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 51.3 درصد از نوجوانان عادی خود پنداره منفی (31.3 درصد منفی و 20درصد خیلی منفی) و 48.7 درصد خود پنداره مثبت داشتند. در گروه نوجوانان بزهکار سطح خود پنداره 100درصد خیلی منفی بود. هم چنین نتایج نشان داد که بین رتبه های میانگین نمره های خود پنداره، تفاوت معنی داری آماری وجود داشت (.(P=0.001 با توجه به نتایج آماری، خودپنداره گروه نوجوانان عادی بالاتر از نوجوانان بزهکار بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، نوجوانان عادی نسبت به نوجوانان بزهکار خودپنداره بالاتری داشتند و این تفاوت به لحاظ آماری معنی داربود. علت این تفاوت همان طور که در نتایج هم وجود دارد تفاوت های روحی روانی و خانوادگی در دو گروه بوده است.
كلید واژه: بزهکاری، خودپنداره، نوجوانان

توضیحات بیشتر