فایل ورد بررسي نگرش پزشكان و پرستاران نسبت به حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نگرش پزشكان و پرستاران نسبت به حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نگرش پزشكان و پرستاران نسبت به حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نگرش پزشكان و پرستاران نسبت به حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نگرش پزشكان و پرستاران نسبت به حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :5

زمینه و هدف: حضور اعضای خانواده بیماران در زمان احیا قلبی ریوی به محیط احیا به نگرش کارکنان شاغل در بخش اورژانس وابسته است. کارکنان مراقبتی نگرش های متفاوتی در مورد حضور اعضای خانواده در هنگام احیای قلبی ریوی دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش پزشكان وپرستاران نسبت به حضور یكی از اعضای خانواده بیمار در زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی تهران، ایران و شهید بهشتی در سال 1388 انجام گردید.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی 120 پرستار به روش سهمیه ای و 60 پزشک شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی از طریق سرشماری انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه در مدت 2 ماه جمع آوری گردید. پرسش نامه شامل 2 قسمت، قسمت اول مشخصات فردی نمونه ها (پزشک و پرستار) 13 سوال و سوالات مربوط به نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در اورژانس 31 سوال بود. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات از روش اعتبار محتوا و برای تعیین پایایی ابزار از آزمون مجدد پس از دو هفته انجام شد. (0.78r=) نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که 60 درصد شرکت کنندگان زن، 55 درصد دارای سابقه کاری بین 5-1 سال، 43.90 درصد مجرد، 83.9 درصد در فاصله سنی 35-25 سال بودند. 70 درصد پزشکان و 91.7 درصد پرستاران مطالعه قبلی راجع به حضور یکی از اعضا خانواده در زمان احیا داشته و 53.3 درصد پزشکان و 56.7 درصد پرستاران تمایلی برای حضور در زمان احیا قلبی ریوی بیمارشان در زمان احیا نداشتند. در مجموع با انجام آزمون آماری تفاوت معنا داری بین نگرش پزشکان و پرستاران نسبت به حضور یکی از اعضا خانواده در زمان احیا قلبی ریوی در زمان احیا وجود نداشت. 66.2 درصد نسبت به حضور یکی از اعضا خانواده در زمان احیا نظری نداشتند.نتیجه گیری: یکی از نیاز های اساسی اعضا خانواده و بیمار حمایت شدن در شرایط بحرانی است و یکی از شرایط بحرانی برای آنان احیا قلبی ریوی می باشد. کارکنان درمانی امکان فرصت حضور در زمان احیا قلبی ریوی را به یکی از اعضا خانواده باید پیشنهاد کنند و از اعضا خانواده و بیمار حمایت کنند.
كلید واژه: نگرش، پزشک، پرستار، حضور یکی از اعضا خانواده، احیا قلبی ریوی

توضیحات بیشتر