فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي مقياس «جهت گيري زندگي» آنتونوفسکي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي مقياس «جهت گيري زندگي» آنتونوفسکي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي مقياس «جهت گيري زندگي» آنتونوفسکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي مقياس «جهت گيري زندگي» آنتونوفسکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي مقياس «جهت گيري زندگي» آنتونوفسکي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :17

هدف از انجام این پژوهش فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي مقياس «جهت گيري زندگي» آنتونوفسکي می باشد. در اجرای مقدماتی 50 نفر و در اجرای اصلی 400 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای تحقیق شامل مقیاس «جهت گیری زندگی» آنتونوفسکی (1987) و پرسشنامه «سلامت اجتماعی» کییز و همکاران (1998) بود. در مرحله مقدماتی ضریب بازآزمایی مقیاس با فاصله زمانی یک هفته، 0.81 و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.94 بدست آمد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس «جهت گیری زندگی» و پرسشنامه «سلامت اجتماعی» به عنوان شاخصی از روایی ملاکی، 0.65 بدست آمد. در اجرای اصلی نیز ضریب آلفا برابر با 0.89 بود. بررسی روایی سازه ای مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نیز حاکی از آن بود که مقیاس مذکور مشتمل بر سه عامل است که در مجموع 45.8 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. علاوه بر این رابطه بین متغیرهای زمینه ای و نمرات مقیاس با شواهد نظری و تجربی موجود همسو بود. در مجموع ویژگی های روان سنجی مقیاس مذکور رضایت بخش بود. بنابراین استفاده از آن به پژوهشگران علاقه مند توصیه می گردد.
كلید واژه: ویژگی های روان سنجی، مقیاس، جهت گیری زندگی، دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر