فایل ورد مطالعه برخي از ويژگي هاي ريخت سنجي و شمارشي گونه Capoeta fusca Nikolskii, 1897 در قنات هاي شهرستان فردوس

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه برخي از ويژگي هاي ريخت سنجي و شمارشي گونه Capoeta fusca Nikolskii, 1897 در قنات هاي شهرستان فردوس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه برخي از ويژگي هاي ريخت سنجي و شمارشي گونه Capoeta fusca Nikolskii, 1897 در قنات هاي شهرستان فردوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه برخي از ويژگي هاي ريخت سنجي و شمارشي گونه Capoeta fusca Nikolskii, 1897 در قنات هاي شهرستان فردوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه برخي از ويژگي هاي ريخت سنجي و شمارشي گونه Capoeta fusca Nikolskii, 1897 در قنات هاي شهرستان فردوس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :10

به منظور مطالعه برخی از ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی گونه Capoeta fusca Nikolskii, 1897، طی سال های 1389 تا 1390، تعداد 90 نمونه ماهی از سه قنات در شهرستان فردوس جمع آوری شدند. نمونه ها پس از تثبیت در فرمالین 10 درصد، به آزمایشگاه رازی شهرستان فردوس منتقل شده و به کمک کلید، مورد شناسایی قرار گرفتند. بیشترین و کمترین طول کل بدست آمده برای این گونه از قنات های شهرستان فردوس، 19.6 و 3.02 سانتیمتر بود. نتایج نشان داد که در این گونه، 3 شعاع سخت و 7 شعاع نرم در باله پشتی، 3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم در باله مخرجی، 1 شعاع سخت و 8 شعاع نرم در باله لگنی و 1 شعاع سخت و 16 شعاع نرم در باله سینه ای وجود دارد. همچنین، تعداد فلسهای روی خط جانبی 45 تا 53 عدد، بالای خط جانبی 7 یا 8 عدد و پایین خط جانبی 7 عدد شمارش شد. بررسی رابطه بین سه فاکتور طول کل و طول سر، طول کل و ارتفاع بدن و طول سر و ارتفاع بدن برای این گونه، نشان داد که آنها دارای ضریب همبستگی 0.99 بوده و دارای یک همبستگی مثبت و معنی دارند. همچنین، در مقایسه آماری صفات ریختی و شمارشی نمونه های بین سه ایستگاه با کمک آزمونF ، تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).
كلید واژه: Capoeta fusca، قنات، مورفومتریک، مریستیک، خراسان جنوبی

توضیحات بیشتر