فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و نشاط اجتماعي در دبيران مقطع متوسطه شهر جيرفت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و نشاط اجتماعي در دبيران مقطع متوسطه شهر جيرفت دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و نشاط اجتماعي در دبيران مقطع متوسطه شهر جيرفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و نشاط اجتماعي در دبيران مقطع متوسطه شهر جيرفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين رضايت شغلي و نشاط اجتماعي در دبيران مقطع متوسطه شهر جيرفت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :27

از آنجا که نیروی انسانی از حساس ترین و مهمترین منابع یک سازمان محسوب می شود، رضایت شغلی و نشاط و شادابی کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا رضایت شغلی و نشاط اجتماعی علاوه بر سلامت جسمی و روحی آنها موجب افزایش بازدهی و بهره وری نیروی کار می گردد. هدف این مقاله سنجش میزان رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین معلمان شهر جیرفت و بررسی رابطه متقابل رضایت شغلی و نشاط اجتماعی است. روش این پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق را دبیران مقطع متوسطه شهرستان جیرفت تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 89-88 تعداد آنها 845 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 105 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده بررسی قرار شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی و پرسشنامه محقق ساخته نشاط اجتماعی همراه با روایی و پایایی قابل قبول بوده است. اطلاعات حاصل وارد برنامه spss گردیده و داده ها به وسیله آزمون های مقایسه میانگین، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که رضایت شغلی معلمان با میانگین 44.2 از حد متوسط کمتر و نشاط اجتماعی با میانگین 57 از حد متوسط بالاتر بوده است. میزان رضایت شغلی و نشاط اجتماعی با متغیر جنسیت تفاوت معنی داری را نشان می دهد و با متغیرهای تاهل، رشته تدریس و سطح تحصیلی تفاوت معناداری ندارند. همچنین، رضایت شغلی و ابعاد آن با نشاط اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری دارند. علاوه بر آن، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که سه متغیر رضایت از موقعیت شغلی، رضایت از روابط مناسب بین همکاران و رضایت از سرپرست یا مدیر 46.7 درصد از تغییرات نشاط اجتماعی و دو متغیر جنسیت و نشاط اجتماعی نیز 47.3 درصد از تغییرات رضایت شغلی را تبیین می نمایند.
كلید واژه: رضایت شغلی، نشاط اجتماعی، معلمان، جنسیت، مقطع متوسطه

توضیحات بیشتر