فایل ورد تاثير استفاده از پوشش ترکيبي پروتئين آب پنير و سديم آلژينات بر تغييرات کيفي ماهي كيلكا (Clupeonella delicatula) در زمان نگهداري سردخانه اي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير استفاده از پوشش ترکيبي پروتئين آب پنير و سديم آلژينات بر تغييرات کيفي ماهي كيلكا (Clupeonella delicatula) در زمان نگهداري سردخانه اي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير استفاده از پوشش ترکيبي پروتئين آب پنير و سديم آلژينات بر تغييرات کيفي ماهي كيلكا (Clupeonella delicatula) در زمان نگهداري سردخانه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير استفاده از پوشش ترکيبي پروتئين آب پنير و سديم آلژينات بر تغييرات کيفي ماهي كيلكا (Clupeonella delicatula) در زمان نگهداري سردخانه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير استفاده از پوشش ترکيبي پروتئين آب پنير و سديم آلژينات بر تغييرات کيفي ماهي كيلكا (Clupeonella delicatula) در زمان نگهداري سردخانه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :17

این تحقیق جهت بررسی امكان استفاده از فیلم خوراكی برای بسته بندی ماهی كیلكای سر زده شکم خالی و ارزیابی كیفی آن انجام شد. بدین ترتیب ماهی کیلکای مورد نظر با ترکیبی از پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات در غلظت های 12 و 0.5 درصد در دو زمان 2 و 4 ساعت تیمار سازی گردید. تیمارها در سرد خانه 18 – درجه سلسیوس نگهداری شدند. تیمارها در حضور شاهد (نمونه کیلکا بدون استفاده از فیلم خوراکی) در زمان های یک روز، یک ماه تا پایان ماه ششم بصورت ماهیانه از نظر ارزش غذایی، باکتریایی، شیمیایی و حسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج شمارش كلی باكتری های مزوفیل و گرمادوست و باكتری استافیلوکوک در نمونه های پوشش دار زمان 4 ساعت نسبت به زمان 2 ساعت از کاهش بیشتری برخوردار بود. آلودگی به باكتری های کلی فرم، اشرشیا کلی و سودوموناس در نمونه ها مشاهده نشد. ارزش غذایی در نمونه های پوشش شده در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری نشان نداد (P>0.05). این فاکتور در نمونه های پوشش دار زمان 4 ساعت در قیاس با زمان 2 ساعت نیز افزایش معنی دار نداشتند (P>0.05). تغییرات پراکسید، اسید چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید، نیتروژن ازت دار و pH در تیمار 2 ساعت نسبت به تیمار 4 ساعت روند افزایشی بیشتری داشته اما در هر دو تیمار نسبت به شاهد از سرعت افزایش کمتری برخوردار بوده است. آزمایشات حسی به روش رتبه بندی انجام شد. فاکتورهای باکتریایی، شیمیایی و شاخص پذیرش كلی در تیمارهای پوشش دار در مقایسه با شاهد تفاوت معنی دار آماری داشتند (P<0.05). نمونه های آزمایشی تا پایان مدت زمان سردخانه گذاری از كیفیت خوبی برخوردار بودند، اما نمونه شاهد پس از سه ماه كیفیت خود را از دست داده بودند.
كلید واژه: ماهی كیلكا،‌ آنالیز باكتریایی، پروتئین آب پنیر، سدیم آلژینات، آنالیز حسی، آنالیز شیمیایی

توضیحات بیشتر